Loading...
زرفام در یک نگاه ۱۳۹۸-۲-۲۹ ۱۵:۱۱:۰۲ +۰۴:۳۰

آژانس تبلیغات زرفام

در یک نگاه

آژانس تبلیغات زرفام، با بهره گیری از نیروی متخصص و باتجربه و با مدیریت دکتر افشین پروانه با هدف بهبود و ارتقاء فروش و بهره وری کسب و کار های فعال در حوزه  های گوناگون، از ابتدای دهه ۹۰ شمسی در ایران فعالیت خود را آغاز نموده است و با افتخار خدمات مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی را ارائه می کند. آژانس تبلیغات زرفام، با بهره گیری از نیروی متخصص و باتجربه و با مدیریت دکتر افشین پروانه با هدف بهبود و ارتقاء فروش و بهره وری کسب و کار های فعال در حوزه  های گوناگون، از ابتدای دهه ۹۰ شمسی در ایران فعالیت خود را آغاز نموده است و با افتخار خدمات مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی را ارائه می کند.

دکتر افشین پروانه

مدیریت مجموعه

آژانس تبلیغات زرفام، با بهره گیری از نیروی متخصص و باتجربه و با مدیریت دکتر افشین پروانه با هدف بهبود و ارتقاء فروش و بهره وری کسب و کار های فعال در حوزه  های گوناگون، از ابتدای دهه ۹۰ شمسی در ایران فعالیت خود را آغاز نموده است و با افتخار خدمات مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی را ارائه می کند. آژانس تبلیغات زرفام، با بهره گیری از نیروی متخصص و باتجربه و با مدیریت دکتر افشین پروانه با هدف بهبود و ارتقاء فروش و بهره وری کسب و کار های فعال در حوزه  های گوناگون، از ابتدای دهه ۹۰ شمسی در ایران فعالیت خود را آغاز نموده است و با افتخار خدمات مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی را ارائه می کند.

اهداف زرفام

چشم انداز مجموعه

آژانس تبلیغات زرفام، با بهره گیری از نیروی متخصص و باتجربه و با مدیریت دکتر افشین پروانه با هدف بهبود و ارتقاء فروش و بهره وری کسب و کار های فعال در حوزه  های گوناگون، از ابتدای دهه ۹۰ شمسی در ایران فعالیت خود را آغاز نموده است و با افتخار خدمات مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی را ارائه می کند. آژانس تبلیغات زرفام، با بهره گیری از نیروی متخصص و باتجربه و با مدیریت دکتر افشین پروانه با هدف بهبود و ارتقاء فروش و بهره وری کسب و کار های فعال در حوزه  های گوناگون، از ابتدای دهه ۹۰ شمسی در ایران فعالیت خود را آغاز نموده است و با افتخار خدمات مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی را ارائه می کند.